Getreuer Makelaars
Brochure downloaden
Dortherweg 13 - DEVENTER

Dortherweg 13

Deventer

  • Type: woonboerderij vrijstaande woning
  • Bouwjaar: 1900
  • Bouwvorm: bestaande bouw
  • Perceel opp.: 2050 m2
  • Woon opp. ca.: 135 m2
€ 500.000,- kosten koper

Dortherweg 13 te Deventer

INSCHRIJVING GESLOTEN!!!!

Wij bieden, namens de gemeente Deventer, te koop aan: het voormalige boerenerf " 't Azink ".
Een boerderij, gelegen op een kavel van 2050 m2, met de potentie om een fraaie woonboerderij te worden.

't Azink is gelegen aan een onverharde weg in de groene bufferzone tussen het dorp Epse en het bedrijvenpark A1.
Hier is een nieuw stukje "wilde" natuur gekomen met diverse wandel- en fietspaden. De tuin van 't Azink grenst aan dit stukje natuur. De locatie biedt aan de nieuwe bewoners een unieke combinatie tussen vrij en buiten wonen op slechts enkele (fiets)minuten van alle voorzieningen die de stad Deventer te bieden heeft.

't Azink is echter wel een zogenaamde kluswoning.
In de koopovereenkomst zal dan ook de "as is -where is"-clausule opgenomen worden.
Zie punt 4 van de hier onderstaande verkoopvoorwaarden van de gemeente Deventer.

Deze woning heeft een eigen woningwebsite: dortherweg13.nl

Verkoopvoorwaarden:
De gemeente Deventer hanteert verkoopvoorwaarden voor de verkoop van de Dortherweg 13. te Deventer.
Deze staan hieronder vermeld.
In deze verkoopvoorwaarden wordt verwezen naar diverse bijlagen.
Deze zijn voor iedereen te downloaden via de woningwebsite: dortherweg13.nl of via Move voor degenen die een bezichtiging hebben aangevraagd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkoopvoorwaarden voor Dortherweg 13 te Deventer

De Gemeente Deventer behoudt zich het recht voor af te wijken van de in deze verkoopvoorwaarden genoemde data en planning.
De Gemeente Deventer behoudt zich als verkoper het recht voor om de woning niet te gunnen zonder dat dit tot enige vorm van aansprakelijkheid voor de gemeente leidt.

Biedingsprocedure

1. Waarop zijn deze verkoopvoorwaarden (versie 15 mei 2024) van toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de woning Dortherweg 13, 7418 HC te Deventer, inclusief erf tuin en ondergrond.
Een aspirant-koper dient kennis te nemen van, te voldoen aan en in te stemmen met de verkoopvoorwaarden voordat deze een bieding op de woning kan uitbrengen.

2. Wie kunnen kopen
Uitsluitend natuurlijke personen die de woning zelf zullen bewonen kunnen een bieding op de woning uitbrengen. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen en samenwerkingsvormen worden daarom van het doen van een bieding uitgesloten. Ook geldt een verbod tot verkoop van de woning binnen 5 jaar na eigendomsoverdracht van de woning.

3. Notaris
De akte van levering van de gekochte woning dient bij voorkeur plaats te vinden bij een notariskantoor te Deventer. De gemeente heeft als verkopende partij algemene volmachten voor levering bij notariskantoren te Deventer. Indien door koper gekozen wordt voor een notariskantoor buiten Deventer zullen mogelijke extra kosten voor rekening van koper zijn.

4. Wat wordt er verkocht
De verkoop zal plaatsvinden in de huidige staat (“as is where is”) van onderhoud van de woning.
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 120 jaar oud is en dat verkoper de onroerende zaak nooit feitelijk zelf heeft gebruikt. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. Indien de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de (feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis, dan is dit voor rekening en risico van koper. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak “as is, where is”.

5. Verkoop bij inschrijving
Conform gemeentelijk beleid vindt de verkoop bij inschrijving op een openbare wijze plaats via Funda, de website van de gemeente www.deventerverkoopt.nl, en de website van de makelaar www.getreuer.nl.
Daarnaast zal voor de woning een exclusieve woningwebsite www.dortherweg13.nl aangemaakt worden.
Bij alle uitingen op de verschillende websites zullen deze verkoopvoorwaarden en inschrijfprocedure nadrukkelijk getoond worden.

6. Biedingsformulier
Voor het uitbrengen van een bieding op de woningen is het “Biedingsformulier Dortherweg 13 Deventer (versie 15 mei 2024)” opgesteld.
Een bieder brengt zijn bod uit met dit formulier.
Indien voor het uitbrengen van een bieding niet gebruik wordt gemaakt van het daarvoor opgestelde biedingsformulier op het biedplatform "Move” dan is de bieding niet ontvankelijk en wordt deze niet meegenomen in de beoordeling.

7. Bod uitbrengen
Gegadigden krijgen de gelegenheid om tot 11 JUNI 2024 tot 12:00 uur een bieding te doen.
Alle biedingen van kandidaat kopers worden automatisch vastgelegd in een geanonimiseerd biedlogboek van Getreuer Makelaars.

Getreuer Makelaars
Pikeursbaan 12
7411 GV Deventer

Het biedlogboek wordt door de verkopend makelaar en in het bijzijn van de gemeente op 11 JUNI 2024 na 12:00 uur geopend.
Alleen volledig ingevulde biedformulieren op het biedplatform "Move” met benodigde bijlagen worden ontvankelijk verklaard.
Het bod moet worden uitgedrukt in 1 bedrag in gehele euro’s. Een bod dat niet is uitgedrukt in hele euro ’s is ongeldig.
Een middels het biedingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet worden gewijzigd.
Elke bieder blijft aan zijn bod gebonden, totdat:
- De verkoper gunt aan een ander; of
- Vaststaat dat niet wordt gegund; of
- De verkoop bij inschrijving wordt afgelast.

8. Financieringsvoorbehoud - Lees voor dit punt goed de verkoopvoorwaarden (versie 15 mei 2024) door.
Voor elke bieder geldt een financieringsvoorbehoud van 6 weken.
Een bieder kan ervoor kiezen geen financieringsvoorbehoud op te nemen. Hieraan wordt door de gemeente alleen meerwaarde toegekend bij gelijke biedingen. Indien noodzakelijk kunnen koper en de gemeente een verlenging overeenkomen. Het financieringsvoorbehoud mag niet meer bedragen dan de bieding in euro's.

9. Voorlopige gunning
De gemeente selecteert de hoogste bieder.
De uitkomst zal binnen 3 weken na het openen van het biedlogboek per mail bekend gemaakt worden aan de gegadigden die een biedingsformulier hebben ingeleverd. De hoogste bieder die door de gemeente is geselecteerd wordt telefonisch benaderd door de makelaar.
Het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Deventer neemt een beslissing over de voorlopige gunning aan de geselecteerde bieder.
De gemeente Deventer heeft het recht om niet over te gaan tot gunning. Het besluit van de gemeente tot voorlopige gunning staat niet open voor bezwaar en beroep.

10. De ondertekening van de koopovereenkomst
De koopovereenkomst zal na de voorlopige gunning ondertekend worden door de koper en vervolgens door de gemeente Deventer.
In de koopovereenkomst zijn ontbindende en opschortende voorwaarden opgenomen.

11. Bibob screening
De gemeente behoudt zich het recht voor om partijen te screenen op integriteit op basis van de regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Bibob. De Wet Bibob moet voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door contracten aan te gaan met partijen die misbruikt worden voor illegale praktijken. Indien de verklaringen of gegevens niet volledig en naar waarheid worden ingediend, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de verkoopprocedure.
Bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de koper zal de koper het Bibob-formulier ingevuld en ondertekend aan de gemeente overhandigen.

12. Totstandkoming overeenkomst
Het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Deventer gaat pas na afronding van de Bibob screening over tot besluitvorming over de verkoop en definitieve gunning. De overeenkomst komt niet eerder tot stand indien en nadat het bevoegde bestuursorgaan tot verkoop heeft besloten. Het besluit van de gemeente tot definitieve gunning staat niet open voor bezwaar en beroep.

13. Bijlagen
De onderstaande stukken maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze verkoopvoorwaarden. Een bieder verklaart op het biedingsformulier kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze stukken en de inhoud te aanvaarden.

- 01 Kavelpaspoort versiedatum 04-01-2021, tekeningnummer 65.22.12.AN.14
- 02 Asbestinventarisatie Bestvision 23-06-2023, projectnummer 23BV24497
- 03 Asbestsaneringsrapport (maaiveld perceel)
- 04 Conditiemeting
- 05 Energielabel F
- 06 Formulier Bibob (maart 2019)
- 07 Verkennend bodemonderzoek Bodem Portaal 17-07-2023, projectnummer BO223DE07
- 08 Beoordeling bodemonderzoek Omgevingsdienst IJsselland 23-10-2023,
zaaknummer Z2023-00008244
- 09 Biedingsformulier (versie 15 mei 2024)
- 10 Concept koopovereenkomst